برچسب: فیزیوتراپی در منزل نارمک

  • فیزیوتراپی در نارمک

    فیزیوتراپی در نارمک شناسایی عوامل احساسی یا شناختی که با ارائه درد کمر با بیمار همراه هستند فرد شاغل در تعیین هویت روانی بالقوه تاثیر روان‌شناختی بر روی ارائه بالینی دارد. تنوع از روش‌هایی برای آزمایش اختلالات روانی استفاده شده‌است. در ادبیات، با تمرکز بر خود – گزارش، گزارش شده‌است. پرسشنامه تهیه شد. ارزیابی این […]