برچسب: مراکز فیزیوتراپی  شرق تهران

  • فیزیوتراپی درشرق تهران

    فیزیوتراپی در شرق تهران این دستورالعمل‌های بالینی یک سری آزمایش هسته‌ای را توصیف خواهند کرد. آزمایش‌ها و تدابیر، با بهترین مدرک موجود، که یک متخصص بالینی را قادر می‌سازد تا (۱)حضور بالینی را تعیین کند یافته‌های مربوط به نقص / عملکرد – گروه تشخیصی، و (۲)تغییرات در نقص بدن تابع، محدودیت فعالیت و محدودیت‌های مشارکت […]