برچسب: مراکز فیزیوتراپی  هروی

  • فیزیوتراپی در هروی

    فیزیوتراپی در هروی شناسایی عوامل احساسی یا شناختی که هم‌زیستی دارند با ارائه درمان درد کمر به بیمار فرد شاغل در تعیین هویت روانی بالقوه تاثیر روان‌شناختی بر روی ارائه بالینی دارد. تنوع از روش‌هایی برای آزمایش اختلالات روانی استفاده شده‌است. در ادبیات، با تمرکز بر خود – گزارش، گزارش شده‌است. پرسشنامه تهیه شد. این […]